The Landworkers’ Alliance is a union of farmers, growers, foresters and land-based workers.

Send Us A Message

  Contacting Individual Staff

  Email addresses format is firstname.lastname@landworkersalliance.org.uk
  List of staff here.

  Press/Media Enquiries:

  press@landworkersalliance.org.uk

  Merchandise/calendar Enquiries

  merchandise@landworkersalliance.org.uk

   

  To Include an Item in Our Newsletter:

  Click to launch our Newsletter Submission Form

  All Other Enquiries:

  info@landworkersalliance.org.uk

  Please note: this email receives a high volume of traffic and we cannot always respond to general enquiries.

  SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

  Follow Us

  LAUNCH OF RESILIENT GREEN SPACES:

  NEW £1.27M PROJECT FOR WELSH COMMUNITIES

  LAUNCH OF RESILIENT GREEN SPACES – NEW £1.27M PROJECT FOR WELSH COMMUNITIES
  17/09/2021 Yali Banton Heath

  Sgroliwch lawr am fersiwn Cymraeg.

  The Landworkers’ Alliance have been part of a successful bid to launch a new Resilient Green Spaces project, led by UK charity Social Farms & Gardens. The project will pilot alternative and re-localised food systems using communities and their green spaces as a driving force for change across Wales.

  The Resilient Green Spaces project will empower communities across Wales and lead the way for change for the benefit of growers, consumers, and the climate.

  The project has six pioneering strands of work that will test what local people can achieve together given the right support, access to land and freedom to do what they do best:

  1. Building a National Allotment Development Team – Wales’ first Allotment Development Team will be convened to help meet the growing demand for adequate allotment provision and to improve
  access for those who are often marginalised from growing their own healthy food.
  2. Innovative Food Hubs – five sustainable food hubs will be established in communities across Wales to provide food that is good for people, good for the environment and good for local business by promoting short supply chains.
  3. Productive Community Orchards – ten new community orchards will trial enterprising production, storage and processing ideas to provide economic benefits from new Welsh products.
  4. Greener Corridors and Spaces – communities will be empowered to take control of their public green spaces so they are better connected for nature and people across Gwynedd.
  5. Exploring Community Access to Farms and Land – exploring how land can be accessed by local communities to develop farming enterprises that benefit people and environment.
  6. Building Horticultural Future Farming Skills – a pilot training package is giving future growers the skills needed to run a horticultural farming business.

  This groundbreaking project is the result of a partnership between Social Farms & Gardens, The Landworkers’ Alliance, Cardiff University Sustainable Places Research Institute, Development Trusts Association Wales, Gwynedd Council, Lantra, Open Food Network, and Shared Assets.

  The Landworkers’ Alliance will be working specifically on two of these work streams: working with Open Food Network and the Development Trust Association Wales to establish of Innovative Local Food Hubs, and working on Exploring Community Access to Farms and Land in collaboration with UK community interests company Shared Assets.

  It has received funding through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

  For more on Resilient Green Spaces and to stay updated on the project, head over to the Social Farms & Gardens website:
  https://www.farmgarden.org.uk/resilient-green-spaces

  Mae Gynghrair Gweithwyr Tir wedi cymrud rhan mewn cais llwyddianus i lansio prosiect newydd Mannau Gwyrdd Gwydn, a arweinir gan elusen y DU Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol, yn treialu systemau bwyd amgen ac wedi’u hail-leoli gan ddefnyddio cymunedau a’u mannau gwyrdd fel grym ar gyfer newid ledled Cymru.

  Bydd y prosiect cyffrous hwn yn grymuso cymunedau ledled Cymru ac yn arwain y ffordd ar gyfer newid er lles tyfwyr, prynwyr a’r hinsawdd.

  Mae gan y prosiect chew llinyn arloesol o waith a fydd yn profi’r hyn y gall pobl leol ei gyflawni gyda’i gilydd gyda’r cymorth cywir, mynediad i dir a’r rhyddid i wneud yr hyn maent yn ei wneud orau:

  1. Meithrin Tîm Datblygu Rhandiroedd Cenedlaethol – Bydd Tîm Datblygu Rhandiroedd cyntaf Cymru’n cynnull i helpu i fodloni’r galw sy’n tyfu am ddarpariaeth rhandiroedd ddigonol a gwella mynediad i’r rheiny sy’n aml ar yr ymylon rhag tyfu eu bwyd iach eu hunain.
  2. Hybiau Bwyd Arloesol – caiff pum hwb bwyd cynaliadwy eu sefydlu mewn cymunedau ledled Cymru i ddarparu bwyd sy’n dd ai bobl, sy’n dda i’r amgylchedd ac sy’n dda i fusnesau lleol drwy hyrwyddo cadwyni cyflenwi byr.
  3. Perllannau Cymunedol Cynhyrchiol – bydd deg perllan gymunedol yn treialu syniadau cynhyrchu, storio a phrosesu mentrus i ddarparu manteision economaidd gan gynnyrch newydd o Gymru.
  4. Coridorau a Mannau Gwyrddach – caiff cymunedau eu grymuso i gymryd rheolaeth o’u mannau gwyrdd cyhoeddus fel eu bod wedi’u cysylltu’n well ar gyfer natur a phobl ar draws Gwynedd.
  5. Archwilio Mynediad Cymunedol i Ffermydd a Thir – archwilio sut gellir cael mynediad i dir gan gymunedau lleol i ddatblygu mentrau ffermio sy’n fanteisiol i bobl a’r amgylchedd.
  6. Meithrin Sgiliau Garddwriaeth a Ffermio ar gyfer y Dyfodol – mae pecyn hyfforddiant peilot yn rhoi’r sgiliau angenrheidiol i dyfwyr gynnal busnes ffermio garddwriaethol.

  Mae’r prosiect arloesol hwn o ganlyniad i bartneriaeth rhwng Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol, y Gynghrair Gweithwyr Tir, Sefydliad Ymchwil Lleoedd Cynaliadwy Prifysgol Caerdydd, Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru, Cyngor Gwynedd, Lantra, y Rhwydwaith Bwyd Agored ac Asedau a Rennir.

  Bydd Cynghrair y Gweithwyr Tir yn gweithio’n benodol ar ddwy o’r ffrydiau gwaith hyn: gweithio gyda Open Food Network a Chymdeithas Ymddiriedolaeth Datblygu Cymru i sefydlu Hybiau Bwyd Lleol Arloesol, a gweithio ar Archwilio Mynediad Cymunedol i Ffermydd a Thir mewn cydweithrediad â diddordebau cymunedol y DU ased a Rennir cwmni.

  Mae’r prosiect wedi derbyn arian drwy Raglen Datblygiad Gwledig – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, a ariennir drwy Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygiad Gwledig a Llywodraeth Cymru.

  I gael gwybod mwy am Fannau Gwyrdd Gwydn ac i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect, ewch i wefan DU Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol: https://www.farmgarden.org.uk/mannau-gwyrdd-gwydn

  Please subscribe to our e-newsletter.

  This information will never be shared with a third party