The Landworkers’ Alliance is a union of farmers, growers, foresters and land-based workers.

Send Us A Message

  Contacting Individual Staff

  Email addresses format is firstname.lastname@landworkersalliance.org.uk
  List of staff yma.

  Press/Media Enquiries:

  press@landworkersalliance.org.uk

  Merchandise/calendar Enquiries

  merchandise@landworkersalliance.org.uk

   

  To Include an Item in Our Newsletter:

  Click to launch our Newsletter Submission Form

  All Other Enquiries:

  info@landworkersalliance.org.uk

  Please note: this email receives a high volume of traffic and we cannot always respond to general enquiries.

  TANYSGRIFIO I’N NEWYDDLEN

  Follow Us

  EIN GWELEDIGAETH

  EIN CENHADAETH

  Undeb o ffermwyr, cynhyrchwyr, coedwigwyr a phobl sy’n gweithio ar y tir yw Cynghrair Gweithwyr y Tir. Ein cenhadaeth yw gwella bywoliaeth ein haelodau a chreu gwell system o ddefnyddio bwyd a’r tir i bawb.

   

  EIN GWELEDIGAETH

  Mae gennym weledigaeth am ddyfodol lle gall pobl weithio ag urddas i ennill bywoliaeth deg, a lle gall pawb gael mynediad at fwyd, tanwydd a ffibrau lleol, iachus a fforddiadwy; system fwyd a defnydd tir sy’n seiliedig ar agro-ecoleg a sofraniaeth fwyd, ac sy’n gwella cyfiawnder cymdeithasol ac amgylcheddol.

  YR HYN YR YDYM YN GWEITHIO DROSTO

  Rydym yn gweithio dros system fwyd a defnydd tir lle mae gan bawb, ni waeth beth fo’u hincwm, eu statws neu gefndir, fynediad at fwyd, tanwydd a ffibrau lleol, iachus a fforddiadwy gan gynhyrchwyr y gallant ymddiried ynddynt.
  Ble mae ffermwyr, tyfwyr, coedwigwyr a gweithwyr y tir yn ennill cyflog byw a bywoliaeth deg tra’n gweithio mewn amgylchfyd diogel, yn rhydd o ecsploetiaeth ac anffafriaeth o unrhyw fath.
  Rydym yn gweithio dros system o ddefnydd bwyd a thir sy’n gweithredu o fewn terfynau’r hyn y gall y ddaear ei gynnig, yn adnewyddu adnoddau naturiol ac yn oeri ein planed heb gyfyngu ar allu eraill o amgylch y byd, neu genedlaethau’r dyfodol, i gynnal eu hunain.
  Rydym am weld grym yn cael ei roi yn ôl yn nwylo cynhyrchwyr a chymunedau yn hytrach nac archfarchnadoedd a phroseswyr diwydiannol.
  Rydym yn grediniol y dylai sefydliadau a chymunedau o gynhyrchwyr fod wrth galon penderfyniadau, ac y dylent fod â llais cryf yng ngwneuthuriad polisïau amaethyddol a choedwigol.

  Please subscribe to our e-newsletter.

  This information will never be shared with a third party